Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné pomienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biomoda.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť KESI s.r.o., so sídlom Štefana Králika 6173/12, 841 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47471387, DIČ: 2023912088, neplatca DPH. Spoločnosť KESI s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 93625/B.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu  www.biomoda.sk.
3. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.biomoda.sk. 
4. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

5. Podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.
6. Použitím internetových stránok obchodu Prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach obchodu.
8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky.
9. Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

II.  Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Kupujúci môže objednávať  tovar  prostredníctvom nákupného košíka na www.biomoda.sk 
2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
3. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
4. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
5. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
6. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie  objednávky  Predávajúcim a to buď telefonicky alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
8. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
9. Predávajúci informuje Kupujúceho o stave vybavovania objednávky mailom alebo telefonicky.

III.  Cenové podmienky

1. Uvádzané ceny sú konečné
2. Predajca nie je platcom DPH
3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
4. Ceny za dopravu a platbu sú uvedené v odstavci V. Cena za dopravu a platbu

IV.  Podmienky a možnosť platby za tovar

1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie Predávajúceho uvedeného v mailovej notifikácii.
2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, výdajnom mieste Zásielkovne alebo kuriérovi pri zaslaní tovaru na adresu kupujúceho cez Zásielkovňu. Dobierku je možné platiť len v hotovosti, platba kartou nie je možná.
3. Pri osobnom odbere je potrebné tovar uhradiť vopred na bankový účet predávajúceho. Platba v hotovosti nie je pri osobnom odbere možná.
4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

V.  Cena za dopravu a platbu

1. Cena za dopravu v rámci SR.

Aktuálne ceny dopravy a platby nájdete na tejto stránke – Doprava a platba

Pri rozdelení objednávky na žiadosť Kupujúceho a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie o čom vás budeme vopred informovať. V prípade potreby rozdelenia objednávky do viacerých zásielok vzhľadom na povahu objednaného tovaru (nadrozmerný tovar, hmotnosť nad 5 kg) môže byť poštovné vyššie o čom vás budeme informovať vopred.

V prípade neprebratia a vrátenia zásielky späť Predávajúcemu, môže byť objednávka znovu odoslaná Kupujúcemu, na jeho žiadosť, až po uhradení dodatočných nákladov spojených s vrátením zásielky Predávajúcemu a s opätovným odoslaním Kupujúcemu. Dodatočné náklady budú Kupujúcemu oznámené emailom na základe spôsobu doručenia, ktorý bol pri zásielke zvolený.

Pri zásielkach vyšších ako 5 kg alebo hodnotnejších zásielkach spravidla nad hodnotu 100 EUR, môže Predávajúci zmeniť spôsob dopravy resp. vybrať zodpovedajúceho dopravcu napr. kuriérsku spoločnosť.

2. Cena za dopravu na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov.

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude Predávajúci Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky.

VI.  Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
3. Tovar je dodávaný prostredníctvom:
    Slovenskej pošty 
    Zásielkovne – prostredníctvom pobočiek alebo kuriérom
Spolu s tovarom je v zásielke priložená aj faktúra.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-10 pracovných dní od pripísania čiastky na náš účet. Pri niektorých druhoch tovarov, môže byť dodanie až 14 dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
5. Osobný odber je možný na adrese sídla spoločnosti, ul.Štefana Králika 12, Bratislava, výlučne vo vopred dohodnutom čase.
6. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
7. Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.
8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a platbu a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

VII.  Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 25% z celkovej ceny tovaru.
2.  Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  -  v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  -  v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
   - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-mich kalendárnych dní.
   - v prípade neuhradenia sumy za objednávku do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky bude takáto objednávka stornovaná.

VIII.  Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

IX.   Práva a povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci je povinný:
a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b)    zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c)    nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
d)    potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s Predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

X.  Reklamácie a záruka

1. Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom na adrese kesibutik@gmail.com . V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia, respektíve popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu.
2. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane dokladu o zaplatení – faktúry.
3.  Reklamovaný produkt (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru) je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení. Poznámka: odosielajte doporučene alebo v poistenej obálke (dostať kúpiť na každej pošte), bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabici) na našu adresu, no nie na dobierku. V tom prípade nebude zásielka prevzatá. 
4. Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
5. Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť.
6.  Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
7. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre Kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  Kupujúcim.  
8. Predávajúci poskytuje Kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

XI.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
3. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci oznámiť písomne na e-mail kesibutik@gmail.com a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Na tento účel môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

4. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch na internetovej stránke www.biomoda.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie javiť známky používania
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).

5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.

6. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode XI.4. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

XII.  Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že všetky objednávky zhromažďujeme v našom CMS prostredí www.biomoda.sk pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom.

Vytvorením objednávky v našom internetovom obchode (www.biomoda.sk) súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby vybavenia resp. dodanie zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom za vyššie uvedených podmienok.

5. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo  likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

6. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

XIII.  Zodpovednosť za chyby na stránke www.biomoda.sk

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke  www.biomoda.sk  sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

XIV. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kesibutik@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XV.  Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
tel.č.: 02/58272 172; 02/58272 104; e-mail: ba@soi.sk

XVI.  Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.6.2016.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
3. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
4. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
5. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal.

 

V Bratislave dňa 1.6.2016

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz